: Szukaj

Regulamin

REGULAMIN z dnia 01 czerwca 2015 r.

I.Definicje:1.Sprzedający – Fort Gym Tomasz Aleksander z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 70, 53-680 Wrocław, NIP : 6912376672, konto bankowe: .
2.Klient - osoba która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.
3.Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Sklep Internetowy - prowadzony przez Sprzedającego Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.sklep.crossfitmjollnir.com za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
5.Towary – odzież oraz inne dodatki będące rzeczami ruchomymi wyprodukowane lub dostarczone przez Sprzedającego, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
6.Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym CrossFit Mjollnir towarów na podstawie wyborów Klienta.
7.Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego CrossFit Mjollnir.
8.Wada Towaru - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
9.Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
10.Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
11.Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm).II.Postanowienia ogólne1.Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.sklep.crossfitmjollnir.com (zwanego dalej: Sklepem Internetowym), w szczególności:
a.zasady zawierania umów sprzedaży towarów prezentowanych na stronie www.sklep.crossfitmjollnir.com
b.zasady korzystania z formularza zamówień;
c.zasady korzystania z newslettera.
2.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
3.Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
a.komputer (lub inne urządzenie podobne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową Internet Explorer 9, lub Opera 11, lub Firefox 10 bądź Google Chrome;
b.aktywny adres e-mail.
4.Klient powinien korzystać ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W szczególności zabronione jest:
a.dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym (np. treści naruszających dobra osobiste, a także inne prawa osób trzecich);
b.korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie (np. poprzez użycie określonego oprogramowania);
c.podawanie danych osobowych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;
5.Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Towar jest dostępny, gdy możliwy jest do wybrania konkretny rozmiar. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby uzupełnić zapas któregokolwiek Towaru bądź rozmiaru Towaru w możliwie najkrótszym czasie.
6.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).III. Zamówienia1.W Sklepie Internetowym prowadzona jest sprzedaż towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.
2.Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę Sklepu Internetowego www.sklep.crossfitmjollnir.com przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3.W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówień należy podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przez złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie Internetowym.
4.W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego towaru poprzez wybór polecenia „DO KOSZYKA”. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ". Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
5.Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem "ZAMAWIAM I PŁACĘ").
6.Po złożeniu zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
7.Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego zamówienia do momentu realizacji zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu Internetowego drogą elektroniczną na adres sklep@crossfitmjollnir.com.
8.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z regulaminem.
9.W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 10 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.IV.Cena i sposób zapłaty1.Ceny towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz koszty wysyłki (dostawy) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT). Ceny są wyrażone w złotych polskich.
2.Cena wskazana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3.Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy jest doliczany do ceny zamawianego produktu.
4.Całkowita wartość zamówienia jest wskazana po wybraniu przez Klienta towaru oraz sposobu dostawy.
5.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży. Jednakże zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji lub wyprzedaży będą realizowane z zachowaniem cen wiążących zgodnie z ust. 2.
6.Klient ma możliwość wybrania następujących form płatności za zamówione towary:
a.Przelew bankowy na rachunek bankowy Sklepu Internetowego (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b.Gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w siedzibie firmy (realizacja nastąpi w momencie otrzymania zamówienia);
c.Gotówką za pobraniem -  płatność dostawcy przy dokonaniu Dostawy(realizacja nastąpi w momencie otrzymania zamówienia);
d.Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Transferuj.pl, obsługiwanym przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Rozliczenia płatności przeprowadzane są według zasad ustalonych przez wskazany podmioty podmiot na stronie internetowej https://transferuj.pl/. (wysyłka nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep Internetowy informacji z systemu transferuj.pl o dokonaniu płatności przez Klienta).
7.Całkowita kwota realizacji zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za zamówione Towary oraz koszt wysyłki.V.Dostawa1.Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy.
2.Dostawa zamówionych towarów odbywa się, według wyboru Klienta:
a.Poprzez firmę kurierską,
b.Poprzez Pocztę Polską,
c.Poprzez Paczkomaty InPost
3.Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty możliwy jest po uprzednim ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4.Towar jest dostarczany na adres Klienta wskazany w zamówieniu.
5.Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki po jej odbiorze od kuriera, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@crossfitmjollnir.com.VI.Prawo odstąpienia od umowy - zwrotu1.Klient może odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczy się od dnia dostawy Towaru.
2.Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy formularz oświadczenia znajduje siętutaj.
3.W razie odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru przez Klienta będącego konsumentem powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Produkt należy odesłać na adres siedziby firmy sklepu lub zwrócić bezpośrednio w siedzibie.
4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
5.Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.
6.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób płatności, zgodnie z treścią Formularza oświadczenia o zwrocie - odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
7.Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny, aniżeli najtańszy, zwykły sposób wysyłki Towaru przewidziany dla zamówień na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. Poczta Polska, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy najtańszym sposobem wysyłki, a faktycznym kosztem podniesionym przez Klienta. VII.Reklamacje oraz niezgodność towaru z umową1.Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego można składać na adres e-mail: sklep@crossfitmjollnir.com. Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni.
2. Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.
3. Fort Gym Tomasz Aleksander odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o stwierdzeniu niedogodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia.
4.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
5.Sklep gwarantuje ustosunkowanie się do reklamacji Towaru oraz powiadomienie Klienta o sposobie dalszego postępowania w terminie 14 dni.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient może zostać poproszony o przesłanie na adres siedziby Sklepu Internetowego reklamowanego Towaru. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
7.W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową Klient może skorzystać z przykładowego formularza reklamacyjnego.
8.Klient jeżeli Towar ma wadę, może:
a.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
9.Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
10.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a.żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b.żądać usunięcia wady.
12.Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
13.Jeśli Klient:
a.żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;
b.zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru.
14.Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.
15.Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.
16.Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.VIII.Newsletter1.Usługa newsletter (dalej: newsletter) świadczona jest przez Fort Gym Tomasz Aleksander.
2. Newsletter polega na cyklicznym wysyłaniu na wskazany przez subskrybenta adres e-mail informacji o nowych produktach w ofercie Sprzedawcy, wydarzeniach, konkursach i promocjach organizowanych przez Fort Gym Tomasz Aleksander.
3.W celu korzystania z newslettera należy wejść na stronę www.sklep.crossfitmjollnir.com wpisać w odpowiednim miejscu swój adres e-mail oraz kliknąć na przycisk „ZAPISZ SIĘ”.
4.Korzystanie z newslettera jest dobrowolne i bezterminowe.
5.Zarejestrowanie się przez subskrybenta stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu realizacji newslettera.
6.Klient może w każde chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zrezygnować z Newslettera.
IX.Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Fort Gym Tomasz Aleksander, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 70.
2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do dokonania zakupu towaru oraz wypełnienia formularza zamówienia.
3.Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Fort Gym Tomasz Aleksander (poprzez zapis do newslettera).
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.
5.Sprzedawca za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie Transferuj.pl, obsługiwanym przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Transferuj.pl. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Transferuj.pl.X.Postanowienia końcowe1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego.
2.Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony Sklepu Internetowego ( www.sklep.crossfitmjollnir.com
3.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym.
4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
5.Sprzedający w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.